.

Slovník cizích pojmů z oboru teraristika


Přejít na : :: A :: B :: C :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: M :: N :: O :: P :: Q :: R :: S :: T :: U :: V :: W :: X :: Y :: Z ::


0,1

- samice

1,0

- samec

1,1

- pár

0,0,6

- označení pro počet mláďat blíže neurčeného pohlaví

adultní

- dospělý jedinec

aglifní

- hladké a rovnoměrně tvarované zuby (pravé užovky)

akvatický

- vodní, žijící převážně ve vodě

albinotismus

- naprostá ztráta pigmentu nejen v kůži, ale i tělních orgánech a očích, které jsou vždy červené. Existuje mnoho přechodných stupňů (albinoidismus, xantorismus atd. )

alternující (znaky v kresbě)

- pravidelně se střídající

amnion

- komůrka s plodovou tekutinou, chránící ve vejci embryo plazů

anální (štítky)

- řitní

arboreální, arborikolní

- stromový, mající vztah ke stromům, žijící na stromech

aridní (oblast)

- vyprahlá, suchá, pouštního či stepního charakteru

Batesovo mimikry

- napodobování jedovatého živočicha neškodným tvorem (korálovka a korálovec)

batrachofágní

- živící se převážně obojživelníky

biotop

- životní prostředí určitého organismu na určeném stanovišti

bufofágní

- živící se převážně ropuchami

canthus rostralis

- rostrální hrana na hlavě plaza, rozhraní mezi stranami a vrškem hlavy v linii mezi čenichem a vrchní stranou orbity

CITES

- The Convention on Trade in Endangered Species - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými zvířaty

collare

- příčná linka, vytvářející na krku "obojek"

cytotoxický (hadí jed)

- působící na krevní oběh, a rozkládající krev a tkáň

čtvercová kost

- kost spojující vrchní část lebky s úhlovou kostí spodní čelisti

degenerace

- celkový druhový úpadek (např. následek příbuzenské plemenitby)

dentální kost

- kost spodní čelisti, opatřená zuby

dimorfismus

- dvoutvárnost, jev kdy se u jednoho druhu vyskytují dvě morfologické formy, lišící se např. tvarem těla, velikostí, zbarvením

disruptivní účinek

- obrana optickým klamem, např. střídání pruhů různých barev (zpřetrhání obrysu těla)

diverzifikovaný

- rozmanitý, různorodý, rozličný

dominance

- vlastnost charakterizovaná ovládáním druhých. Dominantní zvíře ve skupině je také většinou nejsilnější a nejschopnější

dorzální (šupiny, strana těla)

- hřbetní

dorzolaterální

- ležící na rozhraní hřbetu a boků

dorzoventrální

- situovaný směrem od hřbetní k břišní straně, kolmo k podélné ose

Duvernoyova žláza

- orgán produkující sekret s obsahem proteinů, které mají toxické účinky. Tuto žlázu má téměř 2/3 užovkovitých hadů, toxin se dostává do rány smíchaný se slinami, zadními rýhovanými zuby (tzv. žvýkáním)

ekdyse

- pravidelné svlékání staré pokožky u plazů

ektotermie

- studenokrevnost, neschopnost organismu vyrábět vlastní teplo

endemit

- taxon, vyskytující se pouze na konkrétním, geograficky jasně vymezeném, izolovaném území (např. ostrově nebo pohoří)

endolymfatický

- endolymfa, tekutina vyplňující prostor hlemýžďovitého kanálku ve vnitřním uchu obratlovců

endotermie

- teplokrevnost, opak ektotermie

euryfágní

- nespecializovaný druh, lovící značně rozmanitou kořist

evertebratofágní

- živící se převážně bezobratlými živočichy a hmyzem

fosilní

- vymřelý druh známý pouze s paleontologických nálezů

frontální (štítek)

- čelní

gravidita

- březost, gestace, nošení vajec či mláďat v těle

gulární

- v oblasti hrdla

hemipenis

- párový pohlavní orgán hadů a ještěrů

herpetofágní

- specializující se na lov plazů

herpetofauna

- hadi obecně

herpetolog

- odborník v oboru zoologie, zabývající se studiem plazů

hexagonální

- šestihranný

hibernace

- zimní spánek živočichů, spojený s poklesem všech životních funkcí

hierarchie

- pořadí, stupnice důležitosti mezi členy skupiny živočichů

holotyp

- konkrétní exemplář, podle něhož byl popsán nový taxon (druh, poddruh)

hybrid

- kříženec

ichtiofágní

- zaměřený převážně na lov ryb

inbreeding

- příbuzenská plemenitba

inkubace

- vylíhnutí vajec teplem umělým, nebo přirozeným

intersticiální kůže

- pružná část kůže mezi šupinami hadů, popř. ještěrů

introdukce

- vysazení (zavlečení) nových druhů člověkem do lokalit, kde se nikdy předtím nevyskytovaly

Jacobsonův orgán

- orgán umístěný v horním patře plazů, kterým jsou zvířata schopna pomocí jazyka, chemicky vyhodnocovat pachy v okolí

juvenilní

- mladý, nedospělý živočich

kanibalismus

- vlastnost požírat jedince vlastního druhu

karnivorie

- masožravost, hmyzožravost

kaudálně, kaudální

- směrem k ocasu, ocasní část těla

keratin

- tvrdá látka, z níž jsou tvořeny rohy, nehty, drápy a šupiny plazů

kloaka

- společný vývod trávícího, vylučovacího a pohlavního u plazů a ptáků

kloakální sondování

- určování pohlaví hadů a ještěrů chirurgickým pátradlem (sondou)

konvergentní vývoj

- vývoj dvou či více nepříbuzných druhů do podobného vzhledu i chování, při shodných životních podmínkách

kopulace

- spojení dvou jedinců opačného pohlaví za účelem rozmnožování

kosmopolitní (rod, druh)

- vyskytující se ve všech světadílech

kraniálně, kraniální

- směrem k hlavě, hlavová část těla

kulturní (rod, druh)

- ovlivněný civilizací a činností člověka

kýlnaté šupiny

- s jedním, popř. dvěma kýly (hřebínky) v podélné ose šupiny

labiální (štítky, šupiny)

- retní, lemující tlamu

laterální (šupiny, kresba)

- boční

lokalita

- určené zeměpisné místo, kde se vyskytuje určitý organismus

lokální

- místní, týkající se pouze určité konkrétní oblasti

maxilla

- většinou pohyblivá horní čelist hadí lebky

mediální

- probíhající ve středové linii těla

melanin

- černé a tmavohnědé přírodní barvivo, ovlivňující tmavé zbarvení kůže, peří a duhovky živočichů

mimeze

- ochranné zbarvení či tvar živočichů, napodobujících předměty ve svém okolí

mimikry

- ochranné uzpůsobení živočichů i rostlin ( tvar těla, zbarvení ), chránící je před přirozenými nepřáteli

monotypický (rod, druh)

- rod nebo druh, který nevytváří žádné poddruhy

Mülerovo mimikry

- kontrastní, výstražné zbarvení, (proužky, skvrny) především černé, žluté, červené

nasální (štítek)

- nosní

neurotoxický (hadí jed)

- působící hlavně na nervovou soustavu

nika

- začlenění organismu do struktury a funkce ekosystému

nominotypický (poddruh)

- (nesprávně nominátní) - v podstatě jde o první poznaný poddruh u druhu, kde bylo během doby popsáno více subspecíí. Označuje se jménem totožným se jménem druhovým

oblasti populace

- množství organismů jednoho druhu ( poddruhu ) na vymezeném území

ofiofágní

- druh lovící převážně hady

okcipitální

- týlový

opistoglyfní

- zadní jedové, zvětšené rýhované zuby hadů (některé užovky)

ornitofágní

- živící se hlavně ptáky

osteoderm

- kostěné destičky v kůži plazů ( krokodýli a někteří ještěři )

oviparní

- vejcorodý

oviviparie

- schopnost vývoje vajec v těle matky ( vejcoživorodost )

ovofágní

- živící se vejci

paraventrální (skvrny)

- oblast na rozhraní břicha a boků

parietální (štítky)

- temenní

partenogeneze

- samobřezost, způsob rozmnožování, kdy se nový organismus vyvíjí z neoplozeného vajíčka

poddruh

- systematická jednotka nižší než druh

pohlavní dimorfismus

- odlišné morfologické znaky určitého druhu, mezi jedinci odlišného pohlaví

polymorfní

- vytvářející vícero odchylek

polypaternita

- mnohootcovství, oplodnění zásoby vajíček v těle samice spermiemi jednoho, nebo více samců

polyvalentní (sérum)

- sérum účinné proti několika druhům hadů z jedné

postokulární (štítek, skvrna, linka)

- vyskytující se za okem

postorbitální

- vyskytující se za orbitou

predátor

- živočich lovící jiné živočichy (dravec)

prefrontální (štítek, šupina)

- před čelním štítkem a mezi nozdrami

preokulární (štítek, skvrna)

- v oblastí před okem

primární (znak, výskyt)

- prvotní

proteroglyfní

- přední zvětšené jedové zuby s rýhou či kanálkem (korálovcovití)

radiace (druhová)

- vznik několika druhů ze stejného vývojového předka

RDB

- Red Data Book - Červená kniha ohrožených druhů

recent

- současnost, přítomnost z geologického hlediska

redukovaný

- omezený

regenerace

- obnovení, znovuvytvoření poraněných tkání týchž vlastností

reintrodukce

- umělé vysazování zvířat člověkem zpět do lokalit, kde se původně v minulosti vyskytovala

reliktní

- ostrůvkovité, přežívající zbytky dříve hojné populace určitého organismu

reprodukce

- rozmnožování

rostrální (štítek)

- na špičce čenichu

rudimenty

- vývojem potlačené, mizející zbytky určitých morfologických znaků, nebo orgánů

saprofágní

- živící se výkaly

saurofágní

- lovící převážně ještěry

semiakvatický

- polovodní

semiarborikolní

- polostromový

semiaridní

- polosuchý

separovat

- oddělit

solenoglyfní

- prodloužené jedové, přední duté zuby, v klidu sklopené ( zmijovití )

stenofágní

- potravní specialista, zaměřený na jeden určitý druh potravy

stimulace

- povzbuzování, podněcování

subkaudální (šupiny, zbarvení)

- podocasní

sublabiální (štítky)

- dolnoretní

subokulární (štítky, skvrna)

- podočnicový

subspecie

- poddruh

substrát

- prostředí poskytující suchozemským druhům pevný, živný podklad

subterestrický

- žijící pod zemí, hrabavý

supraanální ( tuberkuly )

- nadkloakální

supraciliární (šupiny)

- šupiny nad okem, vytvářející svým seskupením růžky

supralabiální (štítky)

– hornoretní

supraokulární (štítek)

- nadočnicový

sympatrický

- žijící v téže oblasti

taxon

- konkrétní systematická jednotka

temporální (štítek, skvrna, linka)

- spánkový

terestrický

- pozemní, nešplhavý druh, zdržující se většinou na zemi

teritorium

- dané území, oblast

termoreceptory

- tepločivné jamky (hroznýši, krajty, chřestýši)

Terra typica

- místo prvního nálezu určitého druhu (poddruhu)

thanatóza

- pasivní obrana předstíráním smrti

therofágní

- lovící převážně savce, popř. i ptáky

tracheální (průdušnicová plíce)

- prodloužená pravá plíce hadů, nahrazující levou, rudimentální

transrostrální (linka)

- probíhající příčně přes vrchní část čumáku

transversální (pruh, kresba)

- příčný

triáda

- trojice

třmínek

- malá kostička spojující čelistní a čtvercovou kost hadů, přenášející vibrace do středního ucha a umožňující jim tak slyšet

tuberkuly

- šupiny plazů s vystupujícími hrboly

typová lokalita

- místo, kde byl nalezen typový exemplář

typový exemplář

- konkrétní jedinec, podle kterého byl popsán určitý druh

úhlová kost

- zpravidla dlouhá kost bez zubů, umožňující pohyb spodní čelisti

vaječný zub

- ostrý výčnělek na čenichu, kterým rodící se mládě prořízne vaječný obal. Po narození vaječný zub odpadne

variabilní

- proměnlivý ( tvar, zbarvení, kresba )

varieta

- odrůda, sorta, taxionomická kategorie druhu

ventrální (šupiny)

- spodní, břišní

ventrolaterální (proužek)

- rozhraní břicha a boků

vertebrální (proužek)

- probíhající na hřbetě v linii páteře, páteřní

vitalita

- životaschopnost

viviparní

- živorodý

wádí

- sezónní řečiště, vyschlé pouštní údolí

zoofágní

- živícím se dravě, lovem ostatních živočichů


Ostatní články :

Obecné informace o chovu plazů Informace o zařízení k chovu plazů

Nahoru
Copyright © 2005 - 2008 Uroboros | E-mail:uroboros@inbox.com | Mapa webu.
Publikování nebo šíření obsahu webu Uroboros.xf.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno.