.

Genetika organismů

Pro dědičnost organismů má zásadní význam jejich způsob rozmnožování:

Jedinec vznikající nepohlavním rozmnožováním je považován za přímého pokračovatele rodičovského organismu, získává nezměněné obě jeho sady chromozomů (tím i obě alely) a má tedy stejné genové vybavení.

Jedinec vznikající pohlavním rozmnožováním získává jednu sadu chromozomů od otcovského organismu a druhou od mateřského, jeho genové vybavení tvoří nová kombinace alel od obou rodičů, tento způsob rozmnožování zajišťuje různorodost jedinců v každé generaci a jejich možnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám životního prostředí.


Genotyp

je soubor všech genů, které má organismus k dispozici pro zajištění všech svých životních funkcí.


Fenotyp

je soubor všech vlastností (znaků) organismu. Vzniká spolupůsobením genotypu a faktorů vnějšího prostředí. Znaky mohou být:

  • kvalitativní - jsou podmíněny jediným genem, tzv. genem velkého účinku, vyskytuji se v různých kvalitách, např. barva očí
  • kvantitativní - jsou většinou podmíněny větším počtem genů, tzv. genů malého účinku, u jednotlivých jedinců se liší stupněm svého projevu (můžeme je měřit a vyjadřovat v jednotkách), např. tělesná výška
Dominance a recesivita

vyjadřují vztah mezi alelami téhož genu, projev dominantní alely převládá a potlačuje projev recesivní alely. Při neúplné dominanci nepotlačí dominantní alela úplně projev recesivní alely a vzniklý heterozygot vykazuje znaky, které jsou někde uprostřed mezi znaky obou rodičů (je odlišný od homozygotně dominantních i homozygotně recesivních jedinců).


Kodominance

vyjadřuje vztah mezi alelami téhož genu, kdy žádná z alel není dominantní a ve fenotypu se projeví funkce obou alel nezávisle na sobě.


Homozygot

je jedinec, který má stejné alely určitého genu:

  • dominantní homozygot - má obě alely určitého genu dominantní
  • recesivní homozygot - má obě alely určitého genu recesivní

Heretozygot

je jedinec, který má různé alely určitého genu.


Hybridizace

(křížení) je pohlavní rozmnožování dvou jedinců, při němž sledujeme výskyt forem určitého znaku u všech jejich potomků.


Hybrid

(kříženec) je jedinec, který vznikl splynutím gamet obsahujících rozdílné alely určitého genu, je to jedinec heterozygotní, může být heterozygotní v jednom páru alel (monohybrid), ve dvou (dihybrid) nebo obecně ve více alelických párech (polyhybrid).


Ostatní články :

Obecné informace o chovu plazů Informace o zařízení k chovu plazů

Nahoru
Copyright © 2005 - 2008 Uroboros | E-mail:uroboros@inbox.com | Mapa webu.
Publikování nebo šíření obsahu webu Uroboros.xf.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno.